Přeskočit na obsah

Podmínky adopce

Adopce kočky je velký krok.

Přečtěte si prosím „ Před adopcí kočičky“ 

Před osvojením kočičky či kotěte, než je uzavřena níže uvedená dohoda, jsou nejprve probrány podmínky, do kterých má kočička přijít – zná-li majitel péči o kočku, má-li již nějakou, kam bude mít nová kočička přístup, kde bude pelíšek, jakým krmením bude krmena, zda má dobrého veterináře, atp.

Nedáváme kočku jenom pouze někam do boudy, garáže, na půdu – všechny doma jsou připravené být rodinným mazlíkem. Ať už měly start do života jakkoliv ztížený, je o ně pečováno s láskou a co nejlépe. Milují člověka a potřebují jej k životu. Samozřejmě dáváme kočičku i do místa, kde může bydlet s lidmi v domečku a může chodit ven, pokud takto byla zvyklá žít předtím, než se dostala do útulku. Každý zájemce si však musí uvědomit nebezpečí, které kočce venku – bohužel – hrozí a zvážit, zdali je výběh u jeho nemovitosti pro kočku bezpečný.

Ne každá kočka je vhodná k malým dětem – ty ji někdy zatahají, bouchnou, samozřejmě bez zlých úmyslů, nevědomky, ale kočka se může ohnat drápkem… Takové kočičky proto dáváme do adopce pouze zkušeným majitelům.

Malá koťata nedáváme rádi samostatně – jsou zvyklé na život se sourozenci, takže odchod je nejlepší ve dvou, nebo k další doma již stávající kočičce.

Preferujeme krmení hodnotným krmivem, ne barevnými granulemi z obchodních řetězců.

Lépe je zakoupit kvalitní, byť dražší granulky, než potom dlouze léčit zažívací problémy. To samé platí o konzervách a samozřejmě syrovém mase. Veterinář určitě poradí a poskytne adekvátní krmivo. Kočky i koťata jsou veterinárně ošetřeny (min. odčervené a 1x očkované, dospělé kočky jsou kompletně očkované, kastrované a testované na FIV/FeLV).

Při každé adopci je nutné sepsat adopční dohodu. Její znění naleznete zde: 

DOHODA O PŘEDÁNÍ ZVÍŘETE 

Předávající:

Pomocné ruce Olomouc z.s., Internátní 378, Mariánské Údolí, Hlubočky, IČO: 22742085; tel. 723086383, email: pomocne.ruce@seznam.cz 

Osvojitel:

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trv. pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………………………. Email: ……………………………………….. 

Místo chovu zvířete (byt, dům, adresa, pokud je jiná než trv. pobyt osvojitele): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  1. PŘEDMĚT DOHODY 

Předání zvířete (druh): ………………………………………………………. Stáří: ……………………………………… 

Jméno, číslo karty: ……………………………………………………………. Pohlaví: …..…………………………… 

Popis: …….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zdravotní stav: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Očkování: ……………………………………………………….. Odčervení: …………………………………………………. 

Kastrace: ………………………………………………………… 

Testováno na FIV/FeLV: ANO NE datum: výsledek: 

Testováno na Giardie: ANO NE datum: výsledek: 

Výše uvedené zvíře se touto dohodou předává Osvojiteli a ten je přejímá po uplynutí 4 měsíců do svého vlastnictví. Předávající má právo od smlouvy odstoupit a zvíře odebrat, pokud Osvojitel neplní své závazky, v této smlouvě uvedené, nebo přihlásí-li se o zvíře do uplynutí 4 měsíců od nálezu jeho původní majitel. 

              II. POVINNOSTI A ZÁVAZKY OSVOJITELE 

1. Osvojitel je povinen, na své náklady, zajistit zvířeti odpovídající péči, tak, aby nebyl porušován zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb, resp. č. 77/2004 Sb. 

2. Osvojitel je povinen, na své náklady, zajistit zvířeti odpovídající podmínky k životu, zejména vhodné a kvalitní krmivo (dle zdravotního stavu a stáří zvířete), přístup k pitné vodě a odpovídající veterinární péči. V zimním období musí mít zvíře přístupný teplý a chráněný prostor. 

3. Dále je Osvojitel povinen zabránit útěku, odcizení, ztrátě, úrazu, úmrtí zvířete (v případě ztráty, zranění nebo úmrtí o tomto informuje organizaci). 

4. V případě adopce kočky – kotěte, se Osvojitel zavazuje ke kastraci na své náklady, ve věku 6 – 7 měsíců, kocoura v 10 měsících až jednom roce stáří. 

5. Osvojitel se zavazuje, že na požádání poskytne Předávajícímu informace o zvířeti a umožní mu osobně si stav zvířete ověřit. 

6. Osvojitel bere na vědomí, že není oprávněn předat dlouhodobě nebo trvale zvíře třetí osobě, která není účastníkem této smlouvy, bez předchozí domluvy s předávajícím. 

7. Nedodržení těchto podmínek je považováno za zvlášť závažné porušení adopční smlouvy a bude mít za následek odebrání svěřeného zvířete zpět do péče Předávajícího a uložení Osvojiteli sankci za nedodržení podmínek ve výši 5 000 Kč, a to i po uplynutí uvedené lhůty 4 měsíců. 

                     II. POVINNOSTI A ZÁVAZKY PŘEDÁVÁJÍCÍHO 

1. Předávající je povinen nezamlčet o předávaném zvířeti žádné podstatné informace, které jsou mu známy, ohledně zdravotního stavu a chování zvířete. 

Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušné ustanovení právních předpisů, dotýkajících se této oblasti. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran. Den uzavření smlouvy je současně dnem její účinnosti. Znění adopční smlouvy je zveřejněno na webových stránkách www.pomocne-ruce.cz

Datum: ……………………… 

Předávající: ……………….                                                                                Osvojitel: ……………….